img

งานก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์

การก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์อันได้แก่เขื่อนขนาดใหญ่นั้นมีความสำคัญต่อชุมชนทางด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงระบบการขนส่ง โดยโครงสร้างเขื่อนถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันทั้งทางด้านความเป็นอยู่ของประชากร ด้านอุตสาหกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์กับโครงสร้างลักษณะนี้ต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษตามความต้องการของโครงการที่มีส่วนช่วยเสริมเสถียรภาพพร้อมกับการป้องกันน้ำ ระบบการป้องกันโครงสร้าง การเสริมกำลังและการกันซึมคือสิ่งที่โครงสร้างประเภทนี้ต้องการ อีกทั้งระบบ Injection ยังถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

Leave a Reply