About us

บริษัท โกลบอล โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จํากัด (GSP) ผู้ให้คําปรึกษาและสรรหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสําหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมจากทั่วโลกที่เป็นที่สุดในปัจจุบัน (Cutting Edge Solution) ให้แก่ลูกค้าในหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคลอบคลุมและเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ที่สุดในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้บริการเป็นผู้ติดตั้ง (Applicator) สําหรับงานบางประเภทอีกด้วย โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
บริษัท โกลบอล โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จํากัด (GSP) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของวิศวกรระดับบริหารที่มีวิสัยทัศน์, ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม เพื่อก่อประโยชน์และสร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทยได้สัมผัสและเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆจากทั่วโลก บริษัทฯมีทีมสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้าที่มีการศึกษาและพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงทําให้มีแนวคิดในการเสนอทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาหรือการใช้งานเฉพาะด้านในงบประมาณที่แตกต่าง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดสรรรูปแบบการให้บริการในลักษณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุดจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงตามการใช้งานที่ต้องการ

Leave a Reply